logo
logo

Regulamin

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

LEWIAN.PL

 

O NAS

 

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.lewian.pl (dalej jako: „Strona” lub „Strona Internetowa”) są  wspólnicy wspólnie prowadzący działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „LEWIAN” S.C. ANDRZEJ DYLEWSKI, MAŁGORZATA DYLEWSKA, ADAM DYLEWSKI (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Leśna 10, 62-540 Kleczew), NIP spółki cywilnej 6651007012, REGON spółki cywilnej 310198730, adres poczty elektronicznej: sklep@lewian.pl, numer telefonu 63 212 13 02, 507 857 074, tj.: Małgorzata Dylewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Dylewska P.H.”LEWIAN”S.C. (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Leśna 10, 62-540 Kleczew) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6651237367, REGON 310218934; Andrzej Dylewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Dylewski P.H. „LEWIAN” S.C. (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Leśna 10, 62-540 Kleczew) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6651048531, REGON 008273677; Adam Dylewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adam Dylewski P.H. „LEWIAN” S.C. (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Leśna 10, 62-540 Kleczew) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6652978315, REGON 386986140 (dalej jako: „Właściciel” lub „Administrator”).

 

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

 

Za pośrednictwem Strony Internetowej nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży, co oznacza, że reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o produktach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy. Zawarcie umowy może nastąpić na skutek złożenia zamówienia w sklepie internetowym Właściciela lub na skutek zapytania skierowanego do Właściciela oraz po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak regulaminem sklepu internetowego prowadzonego przez Właściciela lub odrębnymi ogólnymi warunkami sprzedaży oraz mogą być przedmiotem indywidualnych ustaleń stron przed zawarciem umowy, prowadzonych na przykład drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Właściciela.

 

Wszelkie treści i artykuły, które są dostępne na Stronie, mają wyłącznie charakter informacyjny. Właściciel dokłada należytych starań, aby prezentowane na Stronie dane były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym.

 

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. korzystanie z niektórych usług elektronicznych Strony).

 

KORZYSTANIE ZE STRONY

 

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Właściciel udostępnia informacje
o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o oferowanych produktach.

 

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań technicznych:

 

 • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 • Dostęp do poczty elektronicznej.
 • Przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge.
 • Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768.
 • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

 

Możesz w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

 

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt
z Właścicielem Strony:

 

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sklep@lewian.pl;
 • za pomocą formularza kontaktowego;
 • telefonicznie pod numerem: 63 212 13 02, 507 857 074;
 • pisemnie lub osobiście pod adresem: Leśna 10, 62-540 Kleczew.

 

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

 

USŁUGI ELEKTRONICZNE

 

Na Stronie Internetowej dostępne są następujące usługi elektroniczne: formularz kontaktowy, czat oraz blog.

 

Korzystanie z formularza kontaktowego możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez użytkownika – (1) przejściu do zakładki „Kontakt” albo innej zakładki z dostępnym formularzem kontaktowym, (2) wypełnieniu formularza kontaktowego danymi wskazanymi jako obowiązkowe oraz (3) kliknięciu pola „Wyślij”. Formularz kontaktowy wymaga podania treści wiadomości kierowanej do Właściciela oraz co najmniej następujących danych użytkownika: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, na który powinna zostać przesłana odpowiedź Właściciela.

 

Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

 

Korzystanie z czatu następuje po wywołaniu okienka czatu odpowiednim przyciskiem umiejscowionym w rogu Strony Internetowej. Użytkownik może skorzystać z czatu jako gość, jak również poprzez zalogowanie się na swoje konto w serwisie Facebook. W celu rozpoczęcia rozmowy, użytkownik musi wpisać treść wiadomości i wysłać ją do Właściciela po kliknięciu pola akcji.

 

Usługa elektroniczna czat świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą zaprzestania korespondowania przez Właściciela za jej pośrednictwem.

 

Przeglądanie bloga możliwe jest po przejściu do zakładki „Aktualności” widocznej na Stronie Internetowej. Blog jest dostępny nieodpłatnie dla wszystkich odwiedzających Stronę Internetową bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych czy dokonywania innych czynności. W ramach bloga Właściciel publikuje artykuły nawiązujące do tematyki Strony Internetowej oraz oferowanych przez siebie produktów.

 

Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z bloga przez zamknięcie przeglądarki internetowej.

 

Wszystkie treści wysyłane za pośrednictwem Strony Internetowej powinny być rzetelne oraz zawierać prawdziwe informacje. Niedozwolone jest wysyłanie przez użytkowników i zamieszczanie treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd inne osoby, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony, produkty i usługi. Właściciel zastrzega sobie prawo usunięcia treści naruszających powyższe zasady.

 

PRAWA AUTORSKIE

 

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

 

KONTAKT Z NAMI

 

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt
z Właścicielem Strony:

 

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sklep@lewian.pl;
 • za pomocą formularza kontaktowego
 • telefonicznie pod numerem: 63 212 13 02, 507 857 074;
 • pisemnie lub osobiście pod adresem: Leśna 10, 62-540 Kleczew.